HỆ SỐ AN TOÀN CÁP TẢI PALĂNG


Hệ số an toàn cáp tải

Cách chọn hệ số an toàn trong tính toán thiết kế cáp tải đối với thiết bị nâng.

Cáp được chọn cần phải có hệ số an toàn thực tế tối thiểu bằng giá trị tối thiểu ZP đối với nhóm cơ cấu (xem Bảng 2.3.2.2.1.2.1).

Trong đó: Hệ số chế độ làm việc nhóm cơ cấu được chọn theo bảng sau: